Strefy zagrożone wybuchem

Strefy zagrożone wybuchem

 

Instalacja odgromowa ma za zadanie przejąć prąd piorunowy a następnie odprowadzić go do ziemi tak, by nie spowodować żadnych dodatkowych szkód zarówno w stosunku do przebywających wewnątrz budynku ludzi jak i zabudowań w pobliżu. Kiedy chronione budynki znajdują się w sąsiedztwie zakładów przemysłu chemicznego, patrochemicznego, gazowni, oczyszczalni ścieków lub stacji benzynowych wówczas montaż instalacji odgromowych musi zostać zaprojektowany jeszcze bardziej starannie – ograniczając możliwość przeskoków iskrowych oraz przepięć w obwodach iskrobezpiecznych.

Szkody powodowane przez uderzenie pioruna

– porażenie
– uszkodzenie mechaniczne, termiczne, wybuch, pożar
– uszkodzenie systemu wskutek wystąpienia przepięć

Gdy piorun trafia bezpośrednio w obiekt, lub instalacje zewnętrzne zachodzi prawdopodobieństwo: utraty życia, usług publicznych, dziedzictwa kulturowego, dóbr materialnych. Utratę życia może powodować także uderzenie pioruna w ziemię w pobliżu obiektu takiego jak szpital lub narażonego bezpośrednio na wybuch – np. stacja benzynowa.


Kategorie stref wybuchowych wg normy PN-89/E-05003/03

  •  Z0: obszary na których stale występuje mieszanina wybuchowa gazów/par cieczy łatwopalnych.
  •  Z1: obszary na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia mieszanin wybuchowych.
  •  Z2: obszary na których wystąpienie mieszanin wybuchowych jest możliwe przez krótki okres czasu.
  •  Z10: obszary na których mieszaniny pyłów palnych z powietrzem występują często lub w sposób długotrwały.
  •  Z11: obszary na których pyły mogą tworzyć przez przypadkowy zbieg okoliczności mieszaniny wybuchowe przez krótki okres czasu.

 

W obiektach budowlanych oznaczonych kategoriami ZO oraz Z1 stosuje się zwody poziome niskie lub podwyższone, gdyż tworzą one na dachu sieć o okach, których boki nie są większe niż 10 metrów. Jeśli budynek można zakwalifikować częściowo do którejś z powyższych kategorii ma zastosowanie działanie polegające na montażu instalacji tak, by oka zwodów zachodziły również na niezagrożoną część budynku.


Podczas dobierania układu zwodów należy mieć na uwadze konieczność stworzenia również odpowiedniej strefy ochronnej, uniemożliwiając wystąpienie przeskoków iskrowych od montowanych zwodów do chronionych urządzeń. By właściwie skonstruować strefę bezpieczną należy brać pod uwagę zarówno parametry prądu piorunowego, jego rozpływ w obiekcie budowlanym, odległość od miejsca w którym może dojść do przeskoku do połączenia wyrównawczego. Nie bez znaczenia jest też typ materiału izolacyjnego między elektrodami.

W przypadku instalacji odgromowych miejscach narażonych na wybuch przewody odprowadzające, w liczbie nie mniejszej niż dwa, umieszczane są wokół budynku w odległościach maksymalnie 10 metrów od siebie. Jako przewodów odprowadzających użyć można elementów konstrukcyjnych samego obiektu, jeśli jednak nie ma takiej możliwości stosuje się sztuczne przewody odprowadzające.

Ochrona odgromowa pozostałych obiektów takich jak rurociągi, zbiorniki, kominki które mogą znajdować się w dużej mierze tak pod ziemią jak i nad nią, musi być dostosowana bezpośrednio do chronionych obiektów – zależy bowiem od ich konstrukcji, wyposażenia i rozmieszczenia.

Wewnątrz obiektów, które są szczególnie narażona na wybuch, stosuje się systemy zapobiegające przeskokom iskrowym które mogą wystąpić na skutek bezpośredniego oraz pośredniego działania prądu piorunowego. W tym celu stosowane są połączenia wyrównawcze, które obejmują wszystkiej urządzenia metalowe a także metalowe elementy konstrukcji, które mogłyby ulec zniszczeniu wskutek wybuchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *